En cumprimento da lei LSSI, informámoslle que este espazo web está xestionado por:

Francisca Rodríguez, O Palomar
Sagrada, A nº 28
36680, Estrada (A)
986584265 / FAX 986858512

Lei de Protección de datos

O Palomar cumpre coa lexislación vigente, recollida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro sobre Protección de Datos de carácter Persoal (LOPD); cuxo obxectivo é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal.

Os datos de carácter persoal que se recollen a través dos formularios de rexistro de clientes da web O Palomar, inclúense nun ficheiro automatizado personalizado. A recollida e tratamento dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso establécese con O Palomar, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora dos servizos que dela derivan.

Para garantir a seguridade de devanditos datos, O Palomar adopta as medidas de índole técnica e organizataiva esixidas na LOPD, evitando a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado.

O usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario dirixíndose a O Palomar, por calquera medio de contacto establecido.